Heroes

قهرمانی یک روی فلسفی دارد. قهرمانان چرایی بزرگ مطرح می‌کنند، آرمان و اعتقادی خارق‌العاده که در هر شرایطی استوار باقی می‌ماند. برای همین است که امروزه به لحاظ فرهنگی این‌طور تشنه قهرمانیم.

مارک‌منسن

همیشه وقتی به یه کسی بر می‌خورم که کار بزرگی توی زندگیش کرده اولین چیزی که برام مطرحه اینه: دنبال کدوم سوال و کدوم چرا رو گرفته که رسیده به اینجا؟

فهرست