190

وین راه یگانه راه بی برگشت

ره می‌سپریم همره امید

آگاه ز رنج و آشنا با درد

یک مرد اگر به خاک می‌افتد

بر می‌خیزد به جای او صد مرد

این است که کاروان نمی‌ماند

آری ز درون این شب تاریک

ای فردا من سوی تو می‌رانم

رنج است و درنگ نیست می‌تازم

مرگ است و شکست نیست می‌دانم

آبستن فتح ماست این پیکار

#شعر هوشنگ ابتهاج

فهرست