186

گذشته زیباست چون آدمی هرگز احساسی را در لحظه حال درک نمی‌کند. آن احساس بعدها پر و بال می‌یابد. از این رو احساسی که در مورد گذشته داریم کامل است نه احساسات مربوط به زمان حال.

ویرجینیا ووولف | از مقدمه کتاب دختر تحصیل کرده نوشته‌ی تارا وستور

من بعضی وقتت خیلی قاطی گذشته می‌شم.

فهرست