یه سوال

سال ۹۸ “یک کتاب” خوندیم؟

سال ۹۸ “یک صفحه” بدون اینکه جایی منتشر بشه، فقط واسه دل خودمون و حال‌مون نوشتیم؟

فهرست