157

در پاسخ یک دوست: می خواهی بدانی کلیشه چیست؟ کلیشه یعنی بیش از آن که به کیفیت کارَت فکر کنی، به این فکر کنی که خواننده و بیننده درباره‌ی کارَت چه خواهد گفت، یا بعدش چه خواهد شد، یا هر آن چه گفته‌ای، با همان شدت یا آهستگی که خواسته‌ای بگویی، دریافت شده یا نه. کلیشه یعنی این که از ترس ِفهمیده نشدن، آن چه را می فهمی ننویسی، و به جایش فکر کنی چه طور می شود فهمیده‌های پیشین را دوباره سر هم کرد. کلیشه یعنی به زور، خودآگاه جلوه کردن، حال آن که وقتی تنها به کارت بیندیشی، می‌بینی بی آن که بخواهی، همه چیز در آن هست. و در این دم، هیچ نیرویی قوی تر از ناخودآگاه نیست. باقی بقایت.

سعید عقیقی

فهرست