کرونا و روزه

کرونا یه کاری با اقتصاد کرد که روزه‌گرفتن دیگه یه اجباره نه یه انتخاب خود خواسته :)

فهرست