کتابخونه

library is not an ego-boosting appendage but a research tool. Read books are far less valuable than unread ones. The library should contain as much of what you do not know as your financial means, mortgage rates, and the currently tight real-estate market allow you to put there. You will accumulate more knowledge and more books as you grow older, and the growing number of unread books on the shelves will look at you menacingly. Indeed, the more you know, the larger the rows of unread books

کتابخانه شخصی ابزار پژوهش است نه زائده‌ای برای ارضای حس خودنمایی. ارزش کتاب‌های خوانده شده بسی کمتر از ارزش کتاب‌های نخوانده است. کتابخانه باید تا جایی که وضع مالی و وام مسکن، و در حال حاضر بازار فشردۀ ملک اجازه می‌دهد پر از کتاب‌هایی باشد حاوی چیزهایی که نمی‌دانید. هرچه سن بالاتر می‌رود دانش ما بیشتر می‌شود و کتاب‌های بیشتری گرد می‌آیند، و شمار فزاینده‌ای از کتاب‌های نخوانده در قفسه‌ها، ما را با نگاهی تهدیدآمیز، می‌نگرند. در واقع هر چه بیشتر بدانید قفسه‌ی کتاب‌های ناخوانده بزرگ‌تر می‌شود.

نسیم طالب در کتابِ تاثیرگذار «قوی سیاه» با ترجمه‌ی دکتر محجوب

انقدر این کتابو دوست دارم که یه بار از روش نوشتم، هر بار هم می‌خونم تازه می‌فهمم چی می‌گه. آدم انقدر با سواد می‌شه؟؟

 

فهرست