کار عمیق

امروز توی دفترم نوشتم کار عمیق صرفا نوشتن و ثبت ساعت‌ها نیست. کار عمیق باید کنارش یک روتین باشه حداقل. یه کاری رو مداوم انجامش بدی ته سال متر بزنی چقدر عمیق شدی توش.

بعضی کارها با تکرارش و درست تکرار کردنش می‌شه عمیق شد. مثل نوشتن، مثل تمرین کردن.

نوشته‌ی امروزت با دیروزت کتاب نخونی، درست اطراف رو نگاه نکنی، درد رو نفهمی، راه رو پیدا نکنی، فرق نکنه که عمیق شدن نیست. هست؟ هر چند هر روز بنویسیش،مثل سیاه کردن کتاب تمرین می‌مونه وقتی درکی از مسئله نداری.

فهرست