173

کدام ویرانگری را می‌شناسیم که خود ویران نشده باشد؟

#محمود_دولت_آبادی

فهرست