نوشتن

چقدر دشوار است زندگی کردن! فقط پس از اینکه کاری در نوشتن انجام میدهم تازه به یاد می آورم که گویا در حین کار مشغول زندگی کردن بوده ام و بس!

محمود دولت آبادی

فهرست