مولانا

اگر دل نباشد کعبه به چه کار آید؟

مولانا

فهرست