شانس یه روز خوب

Lose your wallet full of credit cards and you will have a chance to have a great day

کیف پول پر از کارت اعتباری‌تون رو گم کنین، شانس داشتن یه روز عالی رو خواهید داشت

نسیم طالب

فهرست