سختی این روزها

سختی این روزها اینه که کلی زمان داری و کلی لیست کار مهیج برای انجام دادن که دوست‌شون داری ولی اعصاب انجام دادنشو نداری. مسخرس. این خستگی از کجا میاد؟

فهرست