دوست داشتی یا نه

The test of whether you really liked a book is if you reread it (and how many times); the test of whether you really liked someone’s company is if you are ready to meet him again and again—the rest is spin, or that variety of sentiment now called self-esteem

برای اینکه تست کنید تا بفهمید واقعا یک کتاب را دوست داشتید یا نه، ببینید که آیا آن کتاب را دوباره (یا چندین بار) خوندید یا نه؟ برای اینکه بفهمید واقعا از همراه‌بودن با شخصی رو دوست داشتید یا نه، ببینید حاضرید با او بارها و بارها ملاقات کنید یا نه- و از این قبیل سانتیمانتالیسم‌های مختلف که امروزه عزت نفس خوانده می‌شود.

نسیم طالب | تخت پروکروستس

فهرست