جنگ نفهمی آدم‌ها

این از طبقه‌بندی ذهن معیوب خیلی‌هاست که “شریفی بود و درگذشت” مهم‌تر از مرگ دیگران حساب می‌شه؛ بعد توی اینستاگرام پست‌های خفن ضد نژادپرستی می‌ذارن.
فهرست