ترجمه کتاب Deep work

ترجمه کتاب deep work از ناهید ملکی و نشر نوین، آشغاله :| حتی اینو از پشت جلد کتاب که یه بخشی از متن کتاب رو گذاشتن هم می‌شه فهمید.
فهرست