از صائب تبریزی

به چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نیست

نبسته است کسی شاهراه دل‌ها را

فهرست