اثرگذار هستی یا نه؟

You know you have influence when people start noticing your absence more than the presence of others

وقتی می‌توانید بفهمید اثرگذار هستید که انسان‌ها نبودن شما را بیشتر از بودن دیگران حس کنند.

 

نسیم طالب | تخت پروکروستس

فهرست