آزادی جعلی

معنادارترین آزادیِ زندگیِ شما از تعهدات‌تان نشئت می گیرد، چیزهایی که تصمیم گرفته‌اید به خاطرشان فداکاری کنید.

آزادی جعلی، ما را روی تردمیلی برای تعقیب چیزهای بیشتر قرار می‌دهد، در حالی که آزادی حقیقی، تصمیم آگاهانه‌ای برای زندگی‌کردن با چیزهای کمتر است.

مارک منسن کتاب everything is fucked

فهرست