چه تنها

گفتم دیگه؟

یکی از نزدیک‌ترین دوستام داره ازدواج می‌کنه؛ اون یکی دوستمم از ایران رفته. خلاصه که حسابی تنها می‌شم و برای همین به یِک یِک‌تون دارم نظر پیدا می‌کنم :|

فهرست