پوچ

به درجه‌ای رسیدم که حتی دلم بستنی هم نمی‌خواد :/ باید دکمه بازگشت به کارخانه‌مو پیدا کنم.
فهرست