همدردی

برای همدردی، باید به این فهم رسید که تافته‌ی جدا بافته نیستیمعضویت در خبرنامه