به نیمه‌کاره‌ها استادیم

علت اینکه دنیا در حال حاضر به چنین وضع اسفناکی افتاده این است که همه کارشان را نیمه‌کاره انجام می‌دهند، افکارشان را نیمه‌کاره بیان می‌کنند، و گناهکار بودن یا پرهیزکار بودنشان هم نیمه‌کاره‌ است.

خداوند از نیمه شیطان، بسیار بیش از شیطان تمام عیار، نفرت دارد!

نیکوس کازانتزاکیس

نصف خدا، نصف خرماعضویت در خبرنامه