الویت

الویت وقتی بشه اولویت ها یعنی دیگه هیچی مهم نیست. هر چه بادا بادعضویت در خبرنامه