آدم کشی

این بهره‌نگرفتن از آن چیزی که آدم را از آفریده‌های دیگر ممتاز می‌دارد تنها کفران نعمت نیست. بدتر، این از بین‌بردن ممیزۀ آدمی است. از بین‌بردن ممیزۀ آدمی تنها سقوط تا سطح پست آفریده‌های دیگر نیست، این آدم‌کشی است- اگر آدمی خودت باشی. خود کشتن است. تبدیل انسان به غیرانسان است.

نامه به سیمین | ابراهیم گلستان

زنده‌ای؟ زندگی می‌کنی؟عضویت در خبرنامه