آدم‌وار

Now that we have learned to fly the air like birds, swim under water like fish, we lack one thing—to learn to live on earth as human beings

George Bernard Shaw

حالا که  یاد گرفته‌ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در دریا مثل یک ماهى شنا کنیم، فقط یک چیز باقى مانده یاد بگیریم؛اینکه مثل یک آدم روى زمین زندگى کنیمعضویت در خبرنامه